Regulamin konkursu organizowanego w serwisie Facebook

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest firma MINIMAX Stanisława Mazurkiewicz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8581183235, REGON 810394182, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/planerogarniamsie/ w dniach 12  lipca – 17 lipca 2017 roku (do godziny 18:00).

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia poniższe warunki:

  • jest pełnoletnia,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie jest pracownikiem Organizatora,
  • nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora.

2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych, w tym niepełnoletnie, biorą udział w Konkursie za zgodą swojego opiekuna prawnego.
3. Zwycięzcą w Konkursie jest Uczestnik wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/planerogarniamsie/ zamieści wpis, zawierający propozycję tekstu jaki miałby się znaleźć na nowym produkcie Organizatora.

§ 3
NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest planer rodzinny.
2. Nagrodę w konkursie otrzyma 1 uczestnik.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej w przeciągu 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu, tj. daty wskazanej w § 1, na profilu Organizatora w serwisie Facebook.
6. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator, który równocześnie ponosi koszt tego przekazania.
7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
8. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres magda@ogarniamsie.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

§ 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

1. Organizator obowiązany jest przekazać nagrodę Zwycięzcy jak tylko produkt zostanie ukończony i opublikowany w sklepie, maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu.
2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.
3. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: magda@ogarniamsie.pl w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
4. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi.
5. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
8. Reklamacje nie zawierające ww. danych wymienionych nie będą rozpatrywane.

§ 5
DANE OSOBOWE

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.