Regulamin wyzwania „Jesieniara, Ogarniara”

Regulamin wyzwania kampanii „Jesieniara, Ogarniara”

§1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Wyzwania jest AVAVA Tomasz Szajniuk, prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7511716884, REGON 382140162. Adres: 74-505 Mieszkowice, Poniatowskiego 9, dalej zwany „Organizatorem”
 2. Wyzwanie prowadzone jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Wyzwanie rozpoczyna się dnia 08.11.2021 r., a kończy się dnia 14.11.2021  r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego. 

§2. Uczestnicy i zasady Wyzwania

 1. Udział w Wyzwaniu jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Wyzwaniu może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  • zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Wyzwania poprzez zgłoszenie udziału w Wyzwaniu; 
   • ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   • zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
   • posiada zarejestrowane konto w serwisie Facebook lub Instagram, 
   • wykona Zadania podlegające Wyzwaniu. 
 3. Uczestnikiem Wyzwania może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Z udziału w Wyzwaniu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Wyzwania na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Wyzwaniu „Jesieniara, Ogarniara”, w czasie jego trwania, Uczestnik:
 6. Wykonanie Zadań Wyzwania oznacza:
  • Zrobienie gorącej czekolady/herbaty i publikacja zdjęcia.
  • Opisanie swojego ulubionego jesiennego zapachu
  • Obejrzenie swojego ulubionego filmu lub serialu i publikacja zdjęcia (i napisz, jaki to jest film).
  • Rozpoczęcie czytania książki, która leży na półce od dawna i publikacja zdjęcia.
  • Wypisanie swojego jesiennego starter packu.
  • Udekorowanie swojego planera w motyw jesienny i publikacja zdjęcia.
  • Rozrzucenie liści lub pójście na całość i rzucenie się w nie i publikacja zdjęcia.
  • Zaplanowanie i opisanie, jaką potrawę jesienną wykonasz.
  • Zjedzenie lub upieczenie ulubionego słodyczą i publikacja zdjęcia.
  • Wypełnienie udostępnionego w trakcie kampanii „Jesieniara, Ogarniara” trackera nastrojów i publikacja zdjęcia.
 7. W Wyzwaniu wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w Wyzwaniu poprzez zapisanie się do Newslettera związanym z Kampanią Jesienną „Jesieniara, Ogarniara” oraz tym samym wykonają wszystkie zadania z Wyzwania.
 8. Uczestnik podczas Wyzwania może wziąć udział raz (czyli nie nadsyła dodatkowych prac, czy wypełnionych zadań na kilka sposobów).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Wyzwaniu wykonanych Zadań, których autorzy:   
  a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 
  b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Facebook;
  c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook; 
  d) naruszają regulamin serwisu Facebook.
  e) użyli w Zadaniach słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących inne grupy społeczne.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadania nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanych Zadaniań wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadania nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana. 
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do udostępnionego w Wyzwaniu Zadań bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a Uczestnik Wyzwania udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonych Zadań na następujących polach eksploatacji: 
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 3.2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców 

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Wyzwania, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Wyzwania. Do zadań Komisji Wyzwania należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Wyzwania, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Wyzwania, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Komisja Wyzwania dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni 3 (słownie: trzech) Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadania pod kątem ich adekwatności i  zaangażowania.
 3. Zwycięzcom Wyzwania przyznana zostanie następująca nagroda:
  • Paczka jesienna wypełniona różnymi akcesoriami papierniczo-piśmienniczymi oraz niespodzianką o wartości 120 zł.
  • Paczka jesienna wypełniona różnymi akcesoriami papierniczo-piśmienniczymi oraz niespodzianką o wartości 120 zł.
  • Paczka jesienna wypełniona różnymi akcesoriami papierniczo-piśmienniczymi oraz niespodzianką o wartości 120 zł.
 4. Wyniki Wyzwania zostaną udostępnione najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia wyzwania.
 5. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 
 6. Zwycięzcy Wyzwania zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie posta na grupie na Facebooku Jesieniara, Ogarniara.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu, adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 
 8. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Wyzwania wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 10. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
 11. Fundatorem Nagród jest Organizator. 
 12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 
 13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 14. W Wyzwaniu można otrzymać Nagrodę tylko jeden raz.
 15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora. 
 16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres 74-505 Mieszkowice, Poniatowskiego 9 oraz na adres e-mail kontakt@ogarniamsie.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Wyzwania, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Wyzwania i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Wyzwania, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Wyzwanie.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail kontakt@ogarniamsie.pl
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. 
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Wyzwania przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Wyzwanie Jesieniara, Ogarniara” na adres e-mail kontakt@ogarniamsie.pl związanej z przebiegiem Wyzwania w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Wyzwania.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.11.2021 r. 
 2. Wyzwanie nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Wyzwania nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanych Zadań z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Wyzwania udostępniony jest w czasie trwania Wyzwania za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: (link) ii w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Wyzwania. 
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejsze Wyzwanie nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook ani z nim związana. 
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Wyzwania jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Wyzwania.  
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.